INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Vairavimo mokykla

 

 Nauja grupė renkama nuo š. m. gegužės 2 d.

 

 

El. svetainė: http://www.kursenupm.lt

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel./faks.: 8 41 585 892

Įmonės kodas 190087881

 

 

Irena Tumėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
Tel.: 8 41 585 892

Albertas Stonys, asmuo atsakingas už pirminį vairuotojų mokymą
Tel.: +370 618 51603

Vaclovas Gėdrimas, vairuotojas instruktorius
Tel.: +370 604 04382

 

MOKYKLOS ADRESAS

 

Administracinės patalpos

Daugėlių g. 17, Kuršėnai LT-81125

Vairavimo mokymo aikštelės

Daugėlių g. 80, Kuršėnai LT-81125

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INPEKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Šiaulių regiono departamentas

KONTAKTAI

 

Direktorius Virgilijus Statkus
Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, Tel.: 8 41 54 22 21, Faks.: 8 41 54 20 11
El.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

MOKESTIS UŽ VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS


Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos 2012 m. vasario 28 d. Dalininkų susirinkimo protokoliniu nutarimu patvirtintas mokestis už vairavimo mokymo kursus:

         Suaugusiems - 286,61 € 
         Mokiniams      - 264,45 €

 

VAIRAVIMO MOKYMO KURSŲ ORGANIZAVIMAS

Vairavimo mokyklos veikla vykdoma pagal sudarytus ir patvirtintus mokymo planus

 

VAIRAVIMO MOKYMO PLANAS

 

1. TEORIJOS MOKYMAS

Kelių eismo taisyklės
Saugus eismas
Automobilio sandara ir priežiūra

 

2. PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMAS

Naudojamos mokymo priemonės, patalpos, statiniai

 

MOKYMO PRIEMONĖS

 

1. STATINIAI

Pastatas, aikštelė

2. PATALPOS

Kelių eismo kabinetas
Informacinių technologijų kabinetas
Technologijų kabinetai
Biblioteka
Administracijos kabinetai

3. TRANSPORTO PRIEMONĖS
4. KOMPIUTERINĖ TECHNIKA, ĮRANGA IR PRIEMONĖS
5. DEMONSTRACINĖS PRIEMONĖS IR PRIETAISAI
6. SPAUDINIAI, VADOVĖLIAI
7. BALDAI

Vairavimo mokymas vyksta (teorija) kiekvieną dieną nuo 16.00 val. iki 19.00 val.
Praktinis mokymas vyksta pagal vairavimo instruktoriaus sudarytą grafiką.

 

 

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos
mokyklos direktoriaus 2012-01-16
įsakymu Nr. 1.3 (VI)-73

 

VAIRAVIMO MOKYKLOS
VIDAUS TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 

Šios taisyklės reglamentuoja mokymo organizavimo tvarką ir pagrindinio dokumento, reguliuojančio mokinių ir vairavimo mokyklos santykius - mokymo sutarties sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarką.

Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Vairavimo mokykla – Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla, kuriai Valstybės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos(-ų) kategorijos(-ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje(-ose) ir vairavimo aikštelėje(-ėse).

Mokymo valanda – (toliau vadinama valanda) - laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė - 45 minutės.

Vairuotojų mokytojas – asmuo, kuris suteikia mokiniams kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, teisinių, transporto priemonių techninės eksploatacijos bei darbų saugos žinių.

Vairavimo instruktorius – asmuo, kuris suteikia mokiniams vairavimo praktinių įgūdžių.

 

1. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1.1 Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo iki mokymo pradžios sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp vairavimo mokyklos ir mokinio.

1.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja 12 mėnesių nuo pasirašymo datos.

1.3. Jei mokinys su vairavimo mokykla sudaro sutartį tik dėl praktinio vairavimo mokymo, jis turi pateikti VĮ Regitra išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą. Pažymos kopija pridedama prie mokymo sutarties.

1.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu tobulinti žinias ir (ar) vairavimo įgūdžius, turi sudaryti mokymo sutartį dėl tokio mokymo.

1.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį jei mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.

1.6. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

1.7. Kitos mokymo sutarties nutraukimo sąlygos aptariamos pačioje sutartyje.

 

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:

2.2.1. Gauti informaciją iš vairavimo mokyklos direktorės bei vairavimo mokyklos mokymo veiklos vadovo.

2.2.2. Mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.

2.2. Mokinio pareigos:

2.2.1. Pateikti teisingus asmens duomenis, reikalingus mokymo sutarties sudarymui.

2.2.2. Pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti pamokas pagal sudarytą pamokų tvarkaraštį grupei.

2.2.3. Laikytis bendrųjų mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą mokyklai.

2.2.4. Nustatytu laiku laikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus.

2.2.5. Sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymus pagal mokymo sutartyje nurodytą tvarką.

2.2.6. Negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, prieš dieną iki 12.00 valandos

perspėti vairavimo instruktorių. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju pinigai už užsiėmimą nebus grąžinami.

2.2.7. Pagal sudarytą teorijos pamokų tvarkaraštį bei praktinio vairavimo pamokų grafiką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui (jo tvarka analogiška VĮ "Regitra" egzamino tvarkai: vyksta dviem etapais –aikštelėje ir keliuose), jei mokinys neišlaikė vieno egzamino etapo, jis įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai 2 valandas ir paskutinės pamokos metu laikyti egzaminą ta pačia tvarka. Tačiau, jei mokinys neišlaikė abiejų etapų – privaloma papildomai mokytis 4 valandas ir paskutinės pamokos metu laikyti egzaminą.

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1. Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių.

2.3.2. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.

2.3.3. Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko.

2.3.4. Teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį mokymą – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu – ne daugiau kaip 3 valandas.

2.3.5. Mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis.

2.3.6. Vertinti mokinių žinias (periodiškai) ir baigus mokymą. Galutinio teorijos vertinimo testą sudaro 30 klausimų, mokinių žinios vertinamos kompiuterine žinių testavimo programa. Egzaminas skaitomas išlaikytu, kai mokinys atsako teisingai į 25 klausimus iš 30-ties. Neišlaikius teorijos egzamino, perlaikyti teorijos egzaminą galima ne ankščiau, kaip po 24 valandų po laikymo.

2.3.7. Vykdant mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, daromas vaizdo ir garso įrašas (nuo 2012 m. sausio 1 d.)

2.3.8. Mokinius, baigusius mokymo kursą ir turinčius galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, užregistruoti valstybinėje įmonėje "Regitra".

2.3.9. Užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai.

2.3.10. Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi.

2.3.11. Vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Vairavimo kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) viršininkas.

2.3.12. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę.

2.3.13. Neregistruoti valstybinėje įmonėje "Regitra" tuos mokinius, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80% nustatyto teorijos kurso valandų ar turi neigiamus galutinius mokymo dalykų vertinimus.

2.3.14. Baigti visą privalomą praktinio vairavimo kursą ir išklausyti praleistas pirminio mokymo teorijos temas galės sudarę papildomą mokymo sutartį su vairavimo mokykla.

 

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

3.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

3.3. Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

 

 

______________________________________