INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

DĖMESIO

Svetainė po įstaigos reorganizacijos nebeatnaujinama. Pereikite į www.stmc.lt

Korupcijos prevencija

I. INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJĄ 


Korupcijos prevencija įstaigoje vykdoma vadovaujantis:

 

II. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:

1. LR korupcijos prevencijos įstatymas

2. LR lobistinės veiklos įstatymas

3. LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

4. VšĮ Kuršėnų PM Kovos su korupcija programa

5. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

6. Mokykos direktoriaus Įsakymas dėl Korupcijos prevencijos vykdymo

7. VšĮ Kuršėnų PM Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2021 m.

8. Dovanų politika

9. 2021 m. Kuršėnų PM motyvuota išvada (2020 m.)

10. Pareigybių sąrašas, į kurias priimant asmenis teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie juos pateikimo

 

 

III. PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos, darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, kuri įsigalioja nuo 2022-01-01.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

pavojaus aplinkai;

kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

neteisėtos veiklos finansavimo;

neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

neteisėtu būdu įgyto turto;

padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

viešai.

ATMINTINĖ

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Jei žinote apie galimas korupcinio pobūdžio veikas VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje, pranešti galite:

atsiųsdami pranešimą elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

tiesiogiai kompetentingam subjektui.

Viešojoje įstaigoje Kuršėnų politechnikos mokykloje kompetentingo subjekto funkciją vykdo Žaneta Janušauskienė, personalo specialistė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel.: +370 41585892

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimų ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu. Tai nurodyti būtina, nes asmuo tokiu būdu išreikš aiškią ir nedviprasmišką poziciją dėl jo pranešimo nagrinėjimo teisinio pagrindo taikymo ir galimybės suteikti jam pranešėjo statusą bei taikyti Įstatyme įtvirtintą apsaugą.

Jeigu asmuo neatliks minėtų veiksmų, tai jo pranešimas bus nagrinėjamas bendra tvarka ir nebus sprendžiamas klausimas dėl Įstatyme įtvirtintos apsaugos garantijos taikymo.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

asmuo pateikia melagingą informaciją.

 

ATSAKOMYBĖ

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešėjui jo prašymu ir vadovaujantis kompetentingos institucijos sprendimu Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka suteikiama antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti.

 

Pranešimo nagrinėjimo schema.

 

 

 

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos:

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje     Antikorupcinės aplinkos kūrimas

 
     
Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose   Interesų konfliktai ir jų valdymas