INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

      Procesai vykdomi pagal Kokybės vadybos sistemą, organizuojami vadovybės susirinkimai, vertinami įvestiniai ir išvestiniai duomenys, atliekamas auditas, naudojama IQES online sistema įsivertinimui. 2018 metais mokykla dalyvavo pagal Šiaulių rajono mokyklų įsivertinimo metodologiją. Mokyklos Kokybės politikoje buvo numatyti septyni rodikliai, kurie buvo stebimi visus tris metus. Keturis rodiklius pasisekė pasiekti iš esmės, tačiau trys rodikliai buvo pasiekti tik iš dalies. Kokybės politikos įgyvendinimo sėkmingumas 86 proc. Kitų metų strategijoje būtina numatyti korekcinius prevencinius veiksmus situacijai gerinti ir įsivertinti ar rodikliai nepasiekti dėl įvairių rizikų nesuvaldymo, ar buvo išsikelti per aukšti, įstaigai nepasiekiami, rodikliai. Mokykla stebėjo ir kitus svarbius įstaigai rodiklius.

 

KOKYBĖS POLITIKA

SIEKIAMYBĖ

Rodikliai

2019

2020

2021

Kasmet įgyvendinti mokinių priėmimo planą 100  proc.

160

160

160

Pasiekti, kad padidėtų mokinių (1 proc.) sėkmingai baigusių vidurinio ugdymo programą, nuo  baigusių programą

85

86

87

Padidinti 1 proc. mokinių, sėkmingai baigusių profesinio mokymo programas, skaičių, nuo įstojusių

75

76

77

Kasmet parengti po vieną naują profesinio mokymo programą

1

1

1

Vykdyti mokinių ir personalo mobilumus, pagal ERASMUS+ profesinio mobilumo chartiją

28

32

34

Nuolat tobulinti bent po vieną Kokybės vadybos sistemos pagal ISO standartą 9001:2008 procesą.

1

1

1

Didėja mokinių, besimokančių pameistrystės forma, skaičius, 2 proc.

5%

7%

9%

Kasmet atnaujinti mokyklos edukacines aplinkas  įsisavinant ne mažiau kaip 5.000 eurų

5.000

5.000

5.000

 

2019-2021 metų strateginės veiklos kryptys

     Užtikrinti visų bendruomenės narių mokyklos vertybių laikymąsi: būti atviriems naujiems iššūkiams, kūrybiškumui, mokėti prisiimti atsakomybę, būti draugiškiems, palaikyti ir padrąsinti vieni kitus.

      Nuolat tobulėti ir augti kartu su mokiniais, ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus ir atskleisti jų kūrybiškumą, polinkius, kurti įtraukiančią mokymo(si) aplinką, siekti nuolatinės ugdymo(si) pažangos, stengiantis mokinius pažinti ir bendradarbiauti, sudaryti galimybes mokytis kitose edukacinėse erdvėse, pas darbdavius ar virtualioje aplinkoje. Skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal ūkio ir visuomenės poreikį, kurti lanksčią prieinamumo sistemą, užtikrinti mokymo kokybę, stiprinti verslo galimybes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

       Rūpintis mokinių socialine gerove ir įtraukimu į neformaliojo švietimo, savivaldos, organizacijų, projektų, akcijų ir kitų renginių veiklas. Sudaryti galimybes asmenims, iškritusiems iš švietimo sistemos, integruotis į mokyklos veiklą pasirenkant jam priimtinas mokymosi formas bei formaliojo ar neformaliojo mokymo programas. Kurti virtualią (VMA) aplinką.

   Turtinti mokymosi, praktinio taikymo aplinką mokykloje, sudaryti galimybes mokiniams mokytis kitose, ne mokyklos, edukacinėse erdvėse.

    Strateginis planas 2019-2021 metams rengiamas kuriant subalansuotų rodiklių kokybės užtikrinimo instrumentą ir strateginiai įstaigos uždaviniai, kriterijai, rodikliai ir siekiniai numatomi atsižvelgiant į mokyklos finansinę, klientų, vidinių veiklos procesų ir iniciatyvos (arba mokymosi ir augimo) perspektyvas. Jų visuma siekiama parodyti integruotą (arba subalansuotą) požiūrį į kokybės užtikrinimą: tyrimą, vertinimą ir tobulinimą. Mokyklai siekiant aukštos veiklos kokybės apibrėžiama ne vienos, o keturių krypčių pokyčių valdymo organizacijoje eiga, grindžiama sistemišku požiūriu į kokybės valdymą.