INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Bendrabutis

 

 

            Bendrabutis – savarankiško gyvenimo mokykla, tai neatsiejama moksleiviško gyvenimo dalis. Čia priimami visi VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokiniai, pageidaujantys gyventi bendrabutyje, pateikę prašymus. Bendrabutis dirba penkias dienas per savaitę, savaitgaliais mokiniai grįžta į savo nuolatines gyvenamas vietas. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams užtikrinama saugi aplinka ir tinkamos gyvenimo sąlygos. Dirba 4 budėtojos ir 1 auklėtoja. Mokiniams suteikiami vienviečiai, dviviečiai arba triviečiai kambariai, aprūpinami būtiniausiais baldais.

 

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Kuršėnų PM

Direktoriaus 2013-02-28

Įsakymu Nr.1.3 (V1) – 55

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI BENDRABUTYJE

 

1.     Mokyklos bendrabutyje gyvena mokiniai, besimokantys Viešojoje įstaigoje Kuršėnų politechnikos mokykloje, atvykę iš Šiaulių ir kitų rajonų bei miestų.

1.1.  Mokiniai, norintys gyventi bendrabutyje, užpildo prašymą ir pasirašo sutartį 2 egzemplioriais (viena lieka pas administratorę, kita pas mokinį).

1.2.  Mokiniai kiekvieną mėnesį moka mokestį už bendrabutį, komunalines paslaugas. Mokesčio dydis 3,48 Euro per mėnesį.

1.3.  Mokesčiai išskaičiuojami iš gaunamos mokinio stipendijos bei kitų gaunamų išmokų. Jei mokinys dėl kai kurių priežasčių negauna stipendijos, jis privalo sumokėti mokesčius mokyklos buhalterijoje  iki sekančio mėnesio 10 dienos.

1.4.  Mokinių apgyvendinimu, buitinėmis ir socialinėmis reikmėmis rūpinasi administratorė.

2.       Bendrabutyje dirba administratorė, auklėtoja, 4 budėtojos, valytoja.

2.1.  Auklėtoja ir budėtojos dirba pagal administratorės sudarytą ir mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.

2.2.  Bendrabučio darbuotojams draudžiama pavesti savo pareigų vykdymą kitam asmeniui ar imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.

2.3.  Darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholį ar kitas psichotropines medžiagas.

2.4.  Budėtojos dirba ištisą parą. Darbo pradžia 9.00 val. ryte iki kitos dienos 9.00 val. ryto.

2.5.  Naktinis budėtojų darbas nuo 22.00 val. iki 6.00 val. ryto.

2.6.  Lauko durys užrakinamos nuo 22.00 val. iki 6.00 val., pajungiama signalizacija.

2.7.  Budėtojos budi III ir IV aukštuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val.

2.8.  Budėtojos kas valandą apeina III ir IV aukštus, apžiūri dušus, wc, virtuves, kontroliuoja mokinių elgesį kambariuose, kad būtų laikomasi bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

2.9.   Esant reikalui išplauna grindis nuo 22.00val. iki 6.00 val.

2.10.   Dušų ir virtuvių raktai nuo 22.00 val. iki14.00 val. paliekami pas budėtojas.

2.11.   Budėtojos dirba budėtojų poste I aukšte nuo 6.00 val. iki 22.00 val.

2.12.   Auklėtoja dirba 5 dienas per savaitę: Pr. ,A., T.,K.,S. nuo 14.00 val. iki 22.00 val.

2.13.   Dušų ir virtuvių raktai nuo 14.00 val. iki 22.00 val. paliekami pas auklėtoją.

3.       Budėtojas penktadieniais dirba pagal grafiką nuo 9.00 iki 19.00 val., šeštadieniais   ir DK 216 str. numatytomis švenčių dienomis dirba pagal grafiką

4.       Į mokinių gyvenamąsias patalpas įleidžiami tėvai, broliai, seserys, globėjai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.1.  Pašaliniams asmenims į bendrabutį įeiti draudžiama. Atskiru atveju gali būti įleidžiami, pateikus asmens dokumentą.

4.2.  Mokiniai į bendrabutį privalo grįžti iki 21.30 val., po 22.00 val.  mokiniai iš bendrabučio neišleidžiami.

5.       Valytoja dirba 5 dienas per savaitę (darbo dienomis) nuo 8.00 val. iki 17.00 vl. (12.00-13.00 val. pietų pertrauka.

6.       Bendrabučio darbuotojai neatsako už asmeninius mokinių  daiktus  bei reikmenis.

7.       Bendrabučio veiklą koordinuoja mokyklos direktorius, vadovaudamasis mokyklos statusu, mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir mokyklos bendrabučio nuostatais. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio administratorė, auklėtoja ir bendrabučio taryba.

8.       Bendrabučio savivaldos organas yra bendrabučio taryba. Ji renkama ir veikia vadovaudamasi bendrabučio tarybos nuostatomis.

 

II. MOKINIAI PRIVALO

 

9.     Laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

10.  Tausoti ir saugoti inventorių, patalynę, užuolaidas. Padarytus nuostolius atlygina mokiniai ar jų tėvai.

11.  Prieš apgyvendinimą mokinio kambarys aprašomas (kad būtų aiškiai matomas jo stovis), mokinys privalo kambario stovį palaikyti.

12.  Palaikyti švarą ir tvarką savo kambariuose, bendro naudojimo plotuose, mokyklos ir bendrabučio teritorijoje.

13.  Miegoti savo lovose, laikytis higienos normų.

14.  Saugiai elgtis su elektriniais prietaisais, kambariuose nenaudoti šildymo prietaisų, taupyti vandenį ir elektrą.

15.  Laikytis dienos režimo, bendravimo su aplinkiniais ir  darbuotojais etikos ir moralės normų.

16.  Laiku grįžti į bendrabutį.

17.  Darbuotojams beldžiant į duris, privalo visada jas atidaryti.

18.  Išeidami iš bendrabučio, kambario raktą palikti pas budinčias.

19.  Budėti bendrabutyje pagal auklėtojo sudarytą budėjimo grafiką.

20.  Kokybiškai atlikti budinčiojo pareigas.

21.  Vakarinio patikrinimo metu, kuris vyksta 21.30 būti savo kambaryje.

 

III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 

22.  Vestis į bendrabutį pašalinius asmenis (negyvenančius bendrabutyje).

23.  Vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ir narkotines bei kitas psichotropines medžiagas.

24.  Sąmoningai laužyti ar kitaip gadinti bendrabučio inventorių ir kitus reikmenis.

25.  Kambaryje ant sienų klijuoti plakatus ir kitą medžiagą, reklamuojančią pornografiją, tabako gaminius, alkoholinius gėrimus.

26.  Savo elgesiu trikdyti kitų asmenų ramybę, saugumą.

 

IV. DIENOS REŽIMAS

 

27. Kėlimasis                     7.00 val.

28. Pamokos mokykloje    8.00 – 16.30 val.

29. Savitvarka                    16.30 - 17.30 val.

30. Pamokų ruoša              17.00 – 19.00 val.

31. Laisvalaikis                 19.00 – 21.00 val.

32. Vakarinė ruoša             21.00 – 22.00 val.

33. Ramybės laikas            22.30 val.

 

V. MOKINIŲ TEISĖS

 

34. Mokyklos bendrabučio mokiniai turi teisę:

34.1. Rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinkti.

34.2. Reikšti pastabas, pasiūlymus dėl darbo ir poilsio sąlygų pagerinimo.

34.3. Gauti tipinių normų numatytą inventorių.

34.5. Naudotis virtuvėmis, dušais ir poilsio kambariais.

34.6. Teikti pasiūlymus ir rengti šventes.

 

VI. NUOBAUDOS

 

35. Už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus skiriamos šios nuobaudos:

35.1. Papeikimas (galioja 1 metus nuo paskyrimo dienos);

35.2. Pašalinimas iš bendrabučio vieniems metams;

35.3. Pašalinimas iš bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui.

36. Papeikimas bendrabutyje gyvenantiems mokiniams skiriamas jei:

36.1. Mokinys rūko bendrabutyje ar jo teritorijoje;

36.2. Įsineša į bendrabutį alkoholinius gėrimus ir juos vartoja;

36.3. Dažnai nepalieka kambario raktų budėtojoms;

36.4. Triukšmauja, garsiai klausosi muzikos po 22 val.;

36.5. Nuolatos nemoka laiku mokesčio už pragyventą laiką bendrabutyje;

36.7. Nesilaiko priešgaisrinės saugos reikalavimų;

36.8. Savavališką priima ir laiko bendrabutyje pašalinius asmenis;

36.9. Netaupo energijos išteklių;

36.10. Savavališkai persikelia į kitą kambarį ar  perneša inventorių;

36.11. Nuolatos nesitvarko kambaryje ir bendrabučio bendro naudojimo patalpose ar teršia kiemą;

36.12. Savavališkai atlieka bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo darbus;

36.13. Grįžta į bendrabutį po 21.30 val. be rimtos pateisinamos priežasties;

36.14. Kuriam laikui dingsta iš bendrabučio apie tai nepranešęs auklėtojai ar administratorei;

36.15. Nevykdo kitų šioms taisyklėms neprieštaraujančių bendrabučio darbuotojų nurodymų;

36.16. Nesilaiko nustatyto dienos režimo, dažnai nelanko pamokų pagal individualų mokymosi planą, naudojasi bendrabučiu tik kaip laikina nakvynės vieta;

37. Šalinimas iš bendrabučio 1 metams už:

37.1. Inventoriaus ar kitos bendrabutyje esančio įrangos gadinimą ir niokojimą;

37.2. Nuolatinį triukšmavimą ar garsų muzikos leidimą po 22 val., bendrabučio darbuotojų nurodymų nevykdymą;

37.3. Bendrabučio darbuotojų įžeidinėjimą nepadoriais gestais ar necenzūriniais žodžiais, grasinimą jiems ir pan.;

37.4. Trukdymą bendrabučio ir policijos darbuotojams įeiti į kambarį jei pažeistos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės;

37.5. Pirotechnikos ar kitų degiųjų medžiagų naudojimą bendrabutyje;

37.6. Kitų bendrabutyje gyvenančių mokinių teisių pažeidinėjimą;

37.7. Šiurkštų gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimą, sukėlusį pasekmes.

37.8. Grubius ir pakartotinius šių taisyklių VI skyriuje 2 punkte nurodytus pažeidimus.

38. Mokinys, gyvenantis bendrabutyje, šalinimas iš bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui už :

38.1. Piktybinį chuliganizmą ir šiurkštų elgesį su bendrabučio darbuotojais ir kitais gyventojais;

38.2. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymą, vartojimą, gamybą ar platinimą;

38.3. Įžūlų elgesį su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais, aptarnaujančiu personalu, savo pareigas einančiais policijos pareigūnais;

38.4. Grubius ir pakartotinius šių taisyklių VI skyriaus  antrame ir trečiame punktuose nurodytus pažeidimus.

39. Bendrabučio administratorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes bei taisyklių pažeidimo pobūdį siūlo   mokyklos direktoriui skirti mokiniui nuobaudą.

40. Nuobaudas skiria mokyklos direktorius, gavęs raštišką bendrabučio administratoriaus teikimą.

41. Pašalintas iš bendrabučio gyventojas per 1 dieną turi priduoti bendrabučio patalpą, inventorių, grąžinti raktą, sumokėti už bendrabutyje gyventą laikotarpį, grąžinti patalynę. Neįvykdžius šių reikalavimų mokestis skaičiuojamas iki galutinės atsiskaitymo datos.

Ypatingais atvejais (kai iš bendrabučio pašalintas mokinys negrąžina inventoriaus arba neatlygina padarytų nuostolių, neišsikelia iš bendrabučio, toliau neteisėtai lankosi bendrabutyje, pažeidžia tvarką ar kitais nenumatytais atvejais) mokinys gali būti šalinamas iš mokyklos

 

IV. BAIGIAMOJI DALIS

 

42. Taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems bendrabučio mokiniams ir darbuotojams.

43. Nepageidaujantys dirbti ar mokytis bendrabutyje taisyklėse nustatyta tvarka, turi apie tai pranešti raštu mokyklos direktoriui.

44. Visi darbuotojai ir mokiniai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios skelbiamos viešai matomoje vietoje.

 

 

__________________________________